72.311 Geschäftsordnung der Bezirkssynode Solothurn

Datei 72.311 Geschäftsordnung der Bezirkssynode Solothurn
Beschreibung
Kategorie KES
Rubrik 7 Jura, Solothurn, Freiburg
Stichwort Bezirkssynode, Bezirkssynode Solothurn, Geschäftsordnung, Solothurn, règlement interne, Soleure, synode d'arrondissement, synode soleurois