92.151 Zwischenkirchlicher Vertrag betr. Notfallseelsorge

Datei 92.151 Zwischenkirchlicher Vertrag betr. Notfallseelsorge
Beschreibung
Kategorie KES
Rubrik 9 Anhang: Beziehungen
Stichwort Care-Team, Care-Team NFS, NFS, Notfallseelsorge, accompagnement spirituel, assistance d'urgence, assistance psychologique et spirituelle